Research

Publications

(* indicates equal contribution)

  • Rapid increase in China's industrial ammonia emissions: evidence from unit based mapping
    • Yuang Chen *, Qianru Zhang *, Xingrui Cai, Haoran Zhang, Huimin Lin, Chaoyue Zheng, Zhanqiang Guo, Shanying Hu, Long Chen, Shu Tao, Maodian Liu, Xuejun Wang.       Environmental Science & Technology, 2022.    [link] [pdf]